Maszyny budowlane

Historia szkoleń

Mazowiecki Ośrodek Badawczo – Innowacyjno – Szkoleniowy ‘SPAWALNIK’ Sp. z o.o. w Ciechanowie pierwsze uprawnienia do prowadzenia szkoleń z operatorów maszyn budowlanych otrzymał w dniu 29 października 2009 r. w specjalności: koparko – ładowarki (wszystkie typy, kl. III); kolejno w specjalności: koparki jednonaczyniowe (kl. III), ładowarki jednonaczyniowe (kl. III), walce drogowe (kl. III), a następnie koparki jednonaczyniowe (kl. II) oraz wielozadaniowe nośniki osprzętu (ładowarki teleskopowe). Dnia 09 czerwca 2016r. Ośrodek poszerzył uprawnienia do prowadzenia szkoleń o ładowarki jednonaczyniowe (kl. II).

Powyższe uprawnienia nadawane są przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, po spełnieniu szeregu wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). Tutejszy Ośrodek dysponuje:
• trzema salami szkoleniowymi przy ul. Powstańców Warszawskich 6, (mieszczącymi 20, 35 i 50 osób) oraz dwoma salami szkoleniowymi przy u. Narutowicza 9 (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie). Wszystkie sale wyposażone są w ławki i krzesła oraz sprzęt audiowizualny, niezbędny do prowadzenia zajęć.
• placami manewrowymi, przy ul. Śmiecińskiej 8, ul. Tysiąclecia (działki 152-157), ul. Kwiatowa 12 – Gąski, ul. Leśna 30, w Modłej, wraz z niezbędnym sprzętem budowlanym (koparko - ładowarki JCB, koparki jednonaczyniowe JCB, ładowarki jednonaczyniowe JCB, ładowarki teleskopowe, walce drogowe) Przy każdym placu manewrowym znajdują się sanitariaty i szatnie, mogące służyć w razie potrzeby uczestnikom szkoleń.
• wysokokwalifikowaną kadrą szkoleniową z wieloletnim stażem oraz uprawnieniami pedagogicznymi, zarówno z zakresu zajęć teoretycznych jak i praktycznych.

Dobra organizacja, wysoka jakość szkoleń oraz odpowiednie metody nauczania sprawiły, że dotychczas zrealizowaliśmy 57 szkolenia z zakresu maszyn budowlanych, w których łącznie wzięło udział 760 uczestników. Warto dodać, że po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie absolwent uzyskuje uprawnienia państwowe na czas nieokreślony w danej specjalności.

OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI (kl. III)

Cel i zadania

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu przez Komisją Egzaminacyjną z Warszawy książeczkę operatora z odpowiednim wpisem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych).

Uczestnicy

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- odpowiedni stan zdrowia

Organizacja

Całość szkolenia obejmuje 176 godzin lekcyjnych + dodatkowe 26 godzin dla osób nieposiadających miesięcznego stażu przy obsłudze maszyn budowlanych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych, przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w Ciechanowie, zaś szkolenia praktyczne na placu manewrowym, przy ul. Śmiecińskiej 8 lub ul. Tysiąclecia w Ciechanowie.
Zajęcia odbywają się w dwóch systemach:
- dni powszednie (poniedziałek – piątek; 8.00 – 16.00)
- weekendowo (piątkowe popołudnia, sobota, niedziela; 8.00 – 16.00)
Egzamin końcowy (teoretyczny i praktyczny) odbywa się w Ciechanowie przy udziale Komisji Egzaminacyjnej oddelegowanej z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Program

Część teoretyczna: (116 h)
1. Użytkowanie eksploatacyjne 8 h
2. Dokumentacja techniczna 8 h
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 8 h
4. Podstawy elektrotechniki 8 h
5. Silniki spalinowe 16 h
6. Elementy hydrauliki 16 h
7. Budowa koparko – ładowarek 32 h
8. Technologia robót 20 h

Część praktyczna: (60 h)
+ 26 h dodatkowych dla osób
nieposiadających miesięcznego stażu

OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ (kl. III)

Cel i zadania

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną z Warszawy książeczkę operatora z odpowiednim wpisem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych).

Uczestnicy

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- odpowiedni stan zdrowia

Organizacja

Całość szkolenia obejmuje 176 godzin lekcyjnych + dodatkowe 26 godzin dla osób nieposiadających miesięcznego stażu przy obsłudze maszyn budowlanych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych, przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w Ciechanowie, zaś szkolenia praktyczne na placu manewrowym, przy ul. Śmiecińskiej 8 lub ul. Tysiąclecia w Ciechanowie.
Zajęcia odbywają się w dwóch systemach:
- dni powszednie (poniedziałek – piątek; 8.00 – 16.00)
- weekendowo (piątkowe popołudnia, sobota, niedziela; 8.00 – 16.00)
Egzamin końcowy (teoretyczny i praktyczny) odbywa się w Ciechanowie przy udziale Komisji Egzaminacyjnej oddelegowanej z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Program

Część teoretyczna: (116 h)
1. Użytkowanie eksploatacyjne 8 h
2. Dokumentacja techniczna 8 h
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 8 h
4. Podstawy elektrotechniki 8 h
5. Silniki spalinowe 16 h
6. Elementy hydrauliki 16 h
7. Budowa koparek jednonaczyniowych 32 h
8. Technologia robót 20 h

Część praktyczna: (60 h)
+ 26 h dodatkowych dla osób
nieposiadających miesięcznego stażu

OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ (kl. II)

Cel i zadania

Szkolenie ma na celu podwyższenie kwalifikacji operatora klasy II, do poziomu II zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną z Warszawy wpis do książeczki operatora, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. nr 118 poz. 1263 z dnia 20.09.2011) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych).

Uczestnicy

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- posiadanie – od co najmniej 1. roku uprawnień operatora koparki jednonaczyniowej klasy III.
- odpowiedni stan zdrowia

Organizacja

Całość szkolenia obejmuje 77 godzin lekcyjnych + dodatkowe zajęcia praktyczne (w razie zapotrzebowania za strony uczestników szkolenia). Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych, przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w Ciechanowie, zaś szkolenia praktyczne na placu manewrowym, przy ul. Śmiecińskiej 8 w Ciechanowie.
Zajęcia odbywają się w dwóch systemach:
- dni powszednie (poniedziałek – piątek; 8.00 – 16.00)
- weekendowo (piątkowe popołudnia, sobota, niedziela; 8.00 – 16.00)
Egzamin końcowy (teoretyczny i praktyczny) odbywa się w Ciechanowie przy udziale Komisji Egzaminacyjnej oddelegowanej z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Program

Część teoretyczna: (77 h)
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 10 h
2. Użytkowanie eksploatacyjne 8 h
3. Podstawy psychologii pracy i zasady dydaktyki w kierowaniu zespołem ludzkim 4h
4. Budowa koparek jednonaczyniowych 30 h
5. Technologia i organizacja robót 20 h

Część praktyczna: w razie potrzeby

OPERATOR ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ (kl. III)

Cel i zadania

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną z Warszawy książeczkę operatora z odpowiednim wpisem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. nr 118 poz. 1263 z dnia 20.09.2011) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych).

Uczestnicy

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- odpowiedni stan zdrowia

Organizacja

Całość szkolenia obejmuje 176 godzin lekcyjnych + dodatkowe 26 godzin dla osób nieposiadających miesięcznego stażu przy obsłudze maszyn budowlanych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych, przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w Ciechanowie, zaś szkolenia praktyczne na placu manewrowym, przy ul. Śmiecińskiej 8 lub ul. Tysiąclecia w Ciechanowie.
Zajęcia odbywają się w dwóch systemach:
- dni powszednie (poniedziałek – piątek; 8.00 – 16.00)
- weekendowo (piątkowe popołudnia, sobota, niedziela; 8.00 – 16.00)
Egzamin końcowy (teoretyczny i praktyczny) odbywa się w Ciechanowie przy udziale Komisji Egzaminacyjnej oddelegowanej z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Program

Część teoretyczna: (116 h)
1. Użytkowanie eksploatacyjne 8 h
2. Dokumentacja techniczna 8 h
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 8 h
4. Podstawy elektrotechniki 8 h
5. Silniki spalinowe 16 h
6. Elementy hydrauliki 16 h
7. Budowa koparek jednonaczyniowych 32 h
8. Technologia robót 20 h

Część praktyczna: (60 h)
+ 26 h dodatkowych dla osób
nieposiadających miesięcznego stażu

OPERATOR ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ (kl. II)

Cel i zadania

Szkolenie ma na celu podwyższenie kwalifikacji operatora klasy II, do poziomu II zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną z Warszawy wpis do książeczki operatora, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. nr 118 poz. 1263 z dnia 20.09.2011) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych).

Uczestnicy

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- posiadanie – od co najmniej 1. roku uprawnień operatora ładowarki jednonaczyniowej klasy III.
- odpowiedni stan zdrowia

Organizacja

Całość szkolenia obejmuje 77 godzin lekcyjnych + dodatkowe zajęcia praktyczne (w razie zapotrzebowania za strony uczestników szkolenia). Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych, przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w Ciechanowie, zaś szkolenia praktyczne na placu manewrowym, przy ul. Leśnej 30 w Ciechanowie.
Zajęcia odbywają się w dwóch systemach:
- dni powszednie (poniedziałek – piątek; 8.00 – 16.00)
- weekendowo (piątkowe popołudnia, sobota, niedziela; 8.00 – 16.00)
Egzamin końcowy (teoretyczny i praktyczny) odbywa się w Modłej przy udziale Komisji Egzaminacyjnej oddelegowanej z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Program

Część teoretyczna: (77 h)
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 10 h
2. Użytkowanie eksploatacyjne 8 h
3. Podstawy psychologii pracy i zasady dydaktyki w kierowaniu zespołem ludzkim 4h
4. Budowa ładowarek jednonaczyniowych 30 h
5. Technologia i organizacja robót 20 h

Część praktyczna: w razie potrzeby

OPERATOR WALCA DROGOWEGO (kl. III)

Cel i zadania

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną z Warszawy książeczkę operatora z odpowiednim wpisem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych.

Uczestnicy

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- odpowiedni stan zdrowia

Organizacja

Całość szkolenia obejmuje 132 godziny lekcyjne. Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych, przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w Ciechanowie, zaś szkolenia praktyczne na placu manewrowym, przy ul. Śmiecińskiej 8 w Ciechanowie.
Zajęcia odbywają się w dwóch systemach:
- dni powszednie (poniedziałek – piątek; 8.00 – 16.00)
- weekendowo (piątkowe popołudnia, sobota, niedziela; 8.00 – 16.00)
Egzamin końcowy (teoretyczny i praktyczny) odbywa się w Ciechanowie przy udziale Komisji Egzaminacyjnej oddelegowanej z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Program

Część teoretyczna: (116 h)
1. Użytkowanie eksploatacyjne 8 h
2. Dokumentacja techniczna 8 h
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 8 h
4. Podstawy elektrotechniki 8 h
5. Silniki spalinowe 16 h
6. Elementy hydrauliki 16 h
7. Budowa walców drogowych 20 h
8. Technologia robót 14 h

Część praktyczna: (34 h)

OPERATOR WIELOZADANIOWYCH NOŚNIKÓW OSPRZĘTÓW

Cel i zadania

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora wielozadaniowych nośników osprzętów określonego typu, zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną z Warszawy książeczkę operatora z odpowiednim wpisem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. nr 118 poz. 1263 z dnia 20.09.2011) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych).

Uczestnicy

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- odpowiedni stan zdrowia

Organizacja

Całość szkolenia obejmuje 176 godzin lekcyjnych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych, przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w Ciechanowie, zaś szkolenia praktyczne na placu manewrowym, przy ul. Śmiecińskiej 8 w Ciechanowie.
Zajęcia odbywają się w dwóch systemach:
- dni powszednie (poniedziałek – piątek; 8.00 – 16.00)
- weekendowo (piątkowe popołudnia, sobota, niedziela; 8.00 – 16.00)
Egzamin końcowy (teoretyczny i praktyczny) odbywa się w Ciechanowie przy udziale Komisji Egzaminacyjnej oddelegowanej z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Program

Część teoretyczna: (116 h)
1. Użytkowanie eksploatacyjne 8 h
2. Dokumentacja techniczna 8 h
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 8 h
4. Podstawy elektrotechniki 8 h
5. Silniki spalinowe 16 h
6. Elementy hydrauliki 16 h
7. Budowa wielozadaniowych nośników osprzętów 20 h
8. Technologia robót 14 h

Część praktyczna: (60 h)


MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ 23 672 46 19