Nowoczesny magazynier

Cel i zadania

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywania pracy na stanowisku magazyniera w małym przedsiębiorstwie oraz hurtowni poprzez nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji magazynowej, obrotu towarowego w magazynie – hurtowni, obsługi sprzętu komputerowego, zasad obsługi programów magazynowych i urządzeń fiskalnych oraz zdobycie uprawnień zezwalających do kierowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi wraz z bezpieczną wymianą butli (LPG).

Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kursu „Magazynier wraz z obsługą urządzeń fiskalnych” oraz uprawnienia „Operatora wózka jezdniowego podnośnikowego wraz z bezpieczną wymianą butli” zgodnie z wzorem MEN /na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZ. U. Nr 31, poz. 216).

Możliwe jest uzyskanie częściowych uprawnień (magazynier z obsługą wózka lub operator wózka)

Uczestnicy

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- ukończone 18 lat
- badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Organizacja

Całość szkolenia obejmuje 121 godzin lekcyjnych. Zajęcia teoretyczne (wykłady i ćwiczenia) odbywają się w salach wykładowych przy ul. Powstańców Warszawskich 6. Ćwiczenia praktyczne odbywać się będą na komputerach z zainstalowanym programem magazynowym SMALL BUSINESS oraz drukarkach fiskalnych. Natomiast szkolenie praktyczne na placu manewrowym w Ciechanowie.

Zajęcia odbywają się w dwóch systemach:
- dni powszechne (poniedziałek – piątek; 8.00 – 16.00)
- weekendowo (piątkowe popołudnia, sobota, niedziela; 8.00 – 16.00)

Warunkiem ukończenia szkolenia jest aktywny udział uczestników w zajęciach oraz uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu teoretycznego oraz praktycznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Mazowiecki Ośrodek Badawczo – Innowacyjno – Szkoleniowy „Spawalnik” Sp. z o.o. w Ciechanowie.

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość prowadzenia zajęć u zleceniodawcy.

Program

Część teoretyczna: (98 h)

Moduł I Magazynier

(Wykłady i prezentacje multimedialne)
1. Organizacja pracy magazynu (hurtowni) 4 h
2. Podstawy obsługi komputera i działanie programów magazynowych 2 h
3. Zasady wypełniania dokumentówi wprowadzanie danych 3 h
4. Przepisy regulujące stosowanieurządzeń fiskalnych 2 h
5. Ogólna charakterystyka urządzeńfiskalnych 2 h
6. Obsługa kontrahenta/klienta-dostawatowaru i sprzedaż 2 h
7. Analiza danych sprzedaży, raportowanie 1 h
8. Archiwizacja danych 1 h

(Ćwiczenia)
9. Obsługa programów magazynowych 8 h
10. Podstawy obsługi komputera i działanie programów magazynowych 6 h
11. Zasady wypełniania dokumentów i wprowadzanie danych 8 h
12. Ogólna charakterystyka urządzeń fiskalnych 1 h
13. Obsługa kontrahenta/klienta- dostawa towaru i sprzedaż 8 h
14. Analiza danych sprzedaży, raportowanie 2 h
15. Archiwizacja danych 1 h

Moduł II Wózki jezdniowe z bezpieczną wymianą butli

16. Typy stosowanych wózków jezdniowych 4 h
17. Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych 8 h
18. Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończenia pracy 15 h
19. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa 6 h
20. BHP 11 h
21. Wiadomości o dozorze technicznym 3 h

Część praktyczna: (23 h)
22. Bezpieczna wymiana butli 8 h
23. Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych 15 h


MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ 23 672 46 19