Cel i zadania

Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku.

Po zakończeniu kursu absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, a po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną otrzymuje stosowne zaświadczenie ADR. Przeszkolone powinny być osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, kierowcy przewożący materiały niebezpieczne, pracownicy dokonujący załadunki lub rozładunku towarów niebezpiecznych.

Uczestnicy

Kurs dokształcający początkowy
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- ukończenie 21 roku życia
- badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (wymagane dla wszystkich rodzajów szkolenia)
- spełnienie wymogów określonych w odrębnych przepisach w stosunku do kierowców przewożących towary niebezpieczne

Kurs dokształcający specjalistyczny
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- posiadanie ważnego zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu podstawowego lub ukończenie z wynikiem pozytywnym podstawowego początkowego kursu dokształcającego

Kurs doskonalący
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- spełnienie wymagań art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, ze zm.)

Organizacja

Zajęcia odbywają się w salach wykładowych, przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w Ciechanowie. Kurs trwa łącznie 40 godzin lekcyjnych. Kurs podstawowy obejmuje 24 godziny lekcyjne, zaś kurs specjalistycznych 16 godzin lekcyjnych.
Zajęcia odbywają się w dwóch systemach:
- dni powszednie (poniedziałek – piątek; 8.00 – 16.00)
- weekendowo (piątkowe popołudnia, sobota, niedziela; 8.00 – 16.00)
Kurs zakończony jest egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną i obejmuje sprawdzenie wiadomości z zakresu: znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych; wiedzy objętej ramowym programem szkoleń ADR.


MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ 23 672 46 19